Klinika Elektrokardiologii

Klinika Elektrokardiologii działa na bazie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w ramach Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klinika jest referencyjnym ośrodkiem leczenia zaburzeń rytmu serca, w którym wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury kardiologii inwazyjnej. Procedury wykonywane są przez zespół lekarzy wyszkolonych w czołowych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Klinika Elektrokardiologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Do najważniejszych procedur należą:

 • implantacje rozruszników serca (również kardiostymulatorów bezelektrodowych),
 • wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (w tym całkowicie podskórnych),
 • układów resynchronizujących pracę serca,
 • implantacje rejestratorów pętlowych arytmii,
 • zabiegi przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF),
 • zabiegi przezskórnej krioablacji (mrożenia tkanek),
 • zabiegi przezskórnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych

Klinika ponadto prowadzi następujące badania:

 • inwazyjne badania elektrofizjologiczne,
 • badania echokardiograficzne przezklatkowe oraz przezprzełykowe,
 • badania diagnostyczne rzadkich zaburzeń arytmogennych oraz przewodzenia,
 • badania EKG metodą Holtera.

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii prowadzi diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:

 • zespół chorego węzła zatokowego,
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • rzadkie zaburzenia arytmogenne oraz przewodzenia (m.in. zespół Brugadów, zespół wydłużonego odstępu QT)
 • zespół wazowagalny (leczenie również z wykorzystaniem kardioneuroablacji)
 • zespoły preekscytacji,
 • nawrotne przedsionkowo-komorowe częstoskurcze węzłowe (AVNRT),
 • częstoskurcze komorowe,
 • ogniskowe częstoskurcze przedsionkowe,
 • trzepotanie i migotanie przedsionków,
 • zaburzenia rytmu serca u młodocianych po operacjach wrodzonych wad serca.

W oddziale prowadzona jest również działalność naukowo-badawcza, której wyniki prezentowane są na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych oraz publikowane w literaturze fachowej. Do wiodących zagadnień będących aktualnie przedmiotem badań w Klinice, należą:

 • Poszukiwanie biomarkerów ryzyka nagłej śmierci sercowej – badania własne finansowane przez UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
 • Analiza stanów infekcyjnych i uszkodzeń elektrod endokawitarnych – metody przezskórnego usuwania elektrod – badania własne finansowane przez UJ CM
 • Ocena nowych miejsc stymulacji – pęczka Hisa i jego rozgałęzień,
 • Ocena czynników wpływających na rozwój kardiomiopatii indukowanej przez stymulację prawej komory,
 • Opracowanie nowych metod oraz algorytmów postępowania z pacjentami z rzadkimi zaburzeniami arytmogennymi i przewodzenia.

W roku 2019 w Ośrodku implantowano 698 stymulatorów serca, 358 kardiowerterów-defibrylatorów oraz wykonano 316 zabiegów ablacji RF.